Menu

ساختار هزینه در مدل کسب و کار

تعریف ساختار هزینه چیست؟ چرا ساختار هزینه در مدل کسب و کار مهم است؟

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

تعریف مدل کسب و کار و اجزای آن

تعریف مدل کسب و کار و اجزای مدل کسب و کار

مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار
   

مدل ایجاد ارزش یا ارزش پیشنهادی برای مشتری در کسب و کار شما چیست؟

طراحی مدل کسب و کار

تمرین دارد
   
مختص کاربر ویژه
   
مدل کسب و کار