مجموعه مطالب در زمینه آرکی تایپ | متمم
Menu

تعریف آرکتایپ چیست (آرکی تایپ – Archetype)

دقیق ترین تعریف آرکتایپ چیست؟

مختص کاربر آزاد
   
واژه نامه متمم