Menu

آرشیو بلاگ

کارگاه شخصیت شناسی در محیط کار (نقشه راه درس)

شخصیت شناسی در محیط کار - کارگاه آموزشی

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

تیپ شناسی، رفتار شناسی و شخصیت شناسی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

شخصیت شناسی در محیط کار: بررسی تفاوتهای شخصیت شناسی و رفتارشناسی

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

مدل پنج عاملی شخصیت (Big-5 یا Five Factor Model)

مقدمه ای بر تعریف نظریه پنج عاملی شخصیت

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

نقدی بر نظریه های صفاتی شخصیت: ۲ سوال + ۴۵۰۰ ابهام؟

شخصیت شناسی در محیط کار

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف برونگرایی (Extraversion) چیست؟

تعریف برونگرایی در آزمون MBTI چیست و چه تفاوتی با مدل پنج عاملی شخصیت دارد؟

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

نمونه سوالات سنجش برونگرایی چیست؟

سوالات پرسشنامه شخصیت شناسی برونگرایی

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا آزمون های شخصیت شناسی برای استخدام اعتبار دارند؟

رابطه برونگرایی و عملکرد شغلی

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

رابطه بین برونگرایی و رضایت شغلی

رابطه بین برونگرایی و رضایت شغلی

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا می توان از میزان برونگرایی عملکرد شغلی کسی را پیش بینی کرد؟

رابطه بین برونگرایی و عملکرد شغلی - تیپ شخصیتی چه تاثیری بر عملکرد شغلی دارد

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف وجدان و مسئولیت پذیری (Conscientiousness)

شاخص وجدان و مسئولیت پذیری در مدل پنج عاملی شخصیت

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

وجدان و مسئولیت پذیری در پرسشنامه پنج عاملی با چه سوالاتی سنجیده می‌شود؟

پرسشنامه مدل پنج عاملی شخصیت - وجدان و مسئولیت پذیری

تمرین و مشارکت در بحث
   
شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

یکی از مهم ترین فاکتورهای شخصیتی برای شناخت دیگران

مهم ترین فاکتور شخصیتی در استخدام چیست؟

شخصیت شناسی محیط کار
   
محتوای تشویقی
   
مختص کاربر ویژه
   

آیا می‌توان سبدی از مدلها و تست های شخصیت شناسی تشکیل داد؟

انواع تست های شخصیت شناسی

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه
   

باز بودن نسبت به تجربه های جدید

باز بودن نسبت به تجربه های جدید - گشودگی نسبت به فرصتها و تجربه های تازه - مدل پنج عاملی شخصیت

شخصیت شناسی محیط کار
   
مختص کاربر ویژه