Menu

آرشیو بلاگ

مهارت ارتباطی: زبان منفی – زبان مثبت

زبان سلبی - زبان ایجابی - زبان زندگی - طرح متمم

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

مهارت ارتباطی: گفتگو با خود

مورچه و مورچه خوار - گفتگو با خود

مهارتهای ارتباطی
   

مهارت ارتباطی: درباره آسیب پذیری

آسیب پذیری - سایت تد - برنه براون

کلیپ های تصویری سایت TED
   
مهارتهای ارتباطی
   

معرفی منابع: کتاب هفت چالش ارتباط دنیس ریورز

هفت چالش ارتباط دنیس ریورز Seven challenges in communications dennis rivers

مهارتهای ارتباطی
   

هر مقایسه‌ای با نوعی قضاوت کردن همراه است

ارتباطات و زبان زندگی: مقایسه نوعی قضاوت است

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

جبر محیطی پنهان در گفتگوهای ما (مهارتهای ارتباطی)

جبر محیطی و ضرورت توجه به آن برای بهبود مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

شناسایی احساسات و ابراز احساسات – مهارت ارتباطی

ابراز احساسات و شناسایی آنها به عنوان یک مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟

ضعف ارتباطی یا ضعف در مهارت ارتباطی

تمرین دارد
   
مهارتهای ارتباطی
   

تاریخچه ارتباطات انسانی و تغییر انتظارات انسان‌ها از مهارت ارتباطی

تاریخچه ارتباطات انسانی

مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

مهارتهای ارتباطی (نقشه راه یادگیری)

کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی

مهارتهای ارتباطی
   

مقایسه کلمات عینی و ذهنی

تفاوت کلمات عینی و کلمات ذهنی

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

منظور از ارتباط موثر یا ارتباط اثربخش چیست؟ موانع ارتباط موثر کدامند؟

ارتباط موثر و ارتباط اثربخش

مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر (قسمت اول)

گوش دادن فعال - گوش دادن موثر

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی
   

چند نکته در مورد مهارت گوش دادن فعال و موثر (قسمت دوم)

نکاتی در مورد گوش دادن فعال و گوش دادن موثر

تمرین دارد
   
مختص کاربر آزاد
   
مهارتهای ارتباطی