مجموعه مطالب در زمینه تفکر نقادانه | متمم
Menu

آرشیو بلاگ

تفکر نقادانه (Critical Thinking) – معرفی درس

تفکر نقادانه چیست؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تفکر نقادانه – درباره تاریخچه نقد و نقادی

تعریف تفکر نقادانه - تاریخچه نقد و نقادی

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: گشت و گذاری در تاریخ منطق

بوعلی سینا و ارسطو - از بنیان گذاران و توسعه دهندگان علم منطق

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف شناخت (Cognition) چیست؟

تعریف شناخت یا Cognition

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف تفکر چیست؟ چه زمان‌هایی فکر می‌کنیم؟

تعریف تفکر چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه در چه زمینه‌هایی کاربرد دارد؟

کاربردهای تفکر نقادانه

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

تعریف گزاره چیست؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

استدلال چیست؟ فرم استاندارد یک استدلال را چگونه بنویسیم؟

تعریف استدلال چیست؟ فرم استاندارد را چگونه بنویسیم؟

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: “روایت، انشا و ادعا” با “بحث و استدلال” تفاوت دارند

تفاوت ادعا و استدلال چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

تفکر نقادانه: ادعا و ادعاشناسی

ادعا و ادعاشناسی

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

خودمحوری چیست و چرا می‌تواند مانع تفکر نقادانه باشد؟

تعریف خودمحوری چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

روش چیست؟ روش شناسی چیست؟ (درباره متد و متدولوژی)

متد چیست؟ متدولوژی چیست و چه تفاوتی بین روش و روش شناسی وجود دارد؟

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه
   

روش علمی چیست؟ چه ادعایی علمی است؟ آیا همه چیز باید علمی باشد؟

تعریف روش علمی چیست؟

تفکر نقادانه
   
تمرین و مشارکت در بحث
   
مختص کاربر ویژه
   

کتاب راهنمای تفکر نقادانه (پرسیدن سوال‌های بجا)

کتاب تفکر نقادانه نوشته نیل براون

تفکر نقادانه
   
مختص کاربر ویژه