Menu

آرشیو سری مطالب :توسعه مهارتهای فردی

مهارت برنامه ریزی

برنامه ریزی به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

خلاقیت به عنوان یک مهارت

خلاقیت به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت خودانگیزی و بحث خودانگیزش

مهارتهای خودانگیزشی یا خودانگیزی یا خودانگیزش

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت ارتباط شفاهی

معرفی مهارت ارتباط شفاهی به عنوان زیرمجموعه ای از مهارتهای ارتباطی

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت حل مسئله

حل مسئله به عنوان یک مهارت

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت کار تیمی

معرفی مهارت کار تیمی

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت ریسک کردن

مهارت ریسک کردن

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

معرفی مهارت ارتباط نوشتاری

مهارت نوشتاری

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

فهرست چند مهارت کلیدی برای توسعه سبد مهارتهای شما

برنامه توسعه فردی

توسعه مهارتهای فردی
   

طراحی مسیر شغلی: فرصتهای کار دیجیتال (۱)

طراحی مسیر شغلی - فرصت های کار در دنیای دیجیتال

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ

میکرواکشن: گامی کوچک برای دستیابی به اهداف بزرگ برنامه ریزی

تمرین دارد
   
توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

رزومه نویسی آینده نگر و تنظیم بیانیه هدف

رزومه نویسی و تنظیم بیانیه هدف

توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد
   

مهارت مناسب شغل شما

برنامه ریزی توسعه مهارتهای فردی

تمرین دارد
   
توسعه مهارتهای فردی
   
مختص کاربر آزاد