Menu


یادگیری زبان انگلیسی- فعل ۳۱: Remove


یادگیری زبان انگلیسی Remove

در بحث یادگیری زبان انگلیسی، فهرستی از نود فعل پرکاربرد انگلیسی برای مدیران را معرفی کردیم و قرار شد به تدریج، به هر یک از آنها بپردازیم. مفهوم فعل Remove و واژه‌های هم‌خانواده با آن بسته به شکلی که در جمله به کار می‌روند، حول و حوش «حذف کردن» و «جابجا کردن» و «کنار گذاشتن» متمرکز است. در اینجا به صورت دقیق‌تر، به بررسی مثالهای مختلفی از کاربرد این کلمات، در شرایط مختلف می‌پردازیم:

  Remove

نمایش کامل این مطلب برای کاربران آزاد متمم انجام می‌شود. ثبت نام به عنوان کاربر آزاد متمم، سریع و رایگان است و کافی است برای خودتان نام کاربری و رمز عبور تعریف کنید:

ثبت نام   نمونه درسهای کاربر‌‌آزاد

We move the chair but remove the dirt

ما صندلی را Move می‌کنیم اما آلودگیها و کثیفی (مثلاً روی لباس) را Remove می‌کنیم. چون چسبیده و راحت کنده نمی‌شود!

 
 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری یادگیری زبان انگلیسی به شما پیشنهاد میکند: