Menu

پیشنهاد انجام پروژه ارزش آفرینی

ما بخش قابل توجهی از این سوال اول را در درس ارزش آفرینی مورد بحث قرار داده‌ایم.

البته متاسفانه شما نه تنها پروژه‌ی آن درس را انجام نداده‌اید، بلکه در هیچ یک از درس‌های مرتبط با ارزش‌آفرینی هم مشارکت نداشتید و تمرین حل نکرده‌اید (پیشنهاد جدی ما این است که قبل از مطالعه‌ی سلسله درس‌های مدل کسب و کار، حتماً درس‌های ارزش آفرینی را مطالعه کنید و پروژه‌ی درس ارزش آفرینی‌تان را انجام بدهید).