Menu


تقویت مهارت خواندن انگلیسی: مسئولیت مشترک ما را بی مسئولیت می‌کند


مسئولیت جمعی به بی مسئولیتی منتهی میشود

در سلسله مطالبی که تحت عنوان #تقویت مهارت خواندن انگلیسی ارائه شده است، هر بار بخشی از یک کتاب را مرور می‌کنیم.

این بار قصد داریم بخشی از کتاب طراحی حسی دانلد نورمن را با هم بخوانیم.

این مطلب زیر عنوان رابطه‌ی اعتماد و طراحی مطرح شده و به این مسئله اشاره دارد که اعتماد (به معنای عام آن) می‌تواند خطرآفرین باشد.

دوست عزیز دسترسی کامل به مطالب مربوط به این بخش ، از طریق ثبت نام به عنوان کاربرویژه امکانپذیر هست

 

ترتیبی که گروه متمم برای خواندن مطالب سری تقویت مهارت خواندن انگلیسی به شما پیشنهاد میکند:

سری مطالب حوزه تقویت مهارت خواندن انگلیسی