Menu


ساختار یک متن غیر داستانی چگونه شکل می‌گیرد؟


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۵۷۷۳۹
پیش نیاز مطالعه درسِ ساختار نوشته های غیر داستانی از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس:
  • بتوانند برخی از اجزای اصلی ساختار یک داستان را فهرست کنند.
  • بتوانند توضیح دهند که ساختار نوشته های غیر داستانی (غیر تخیلی) چه اجزاء و المان‌هایی دارد.
فشار ذهنی هنگام مطالعه
نیاز به مشارکت شما
کسب و کار
زندگی
ساختار متن غیر داستانی و غیر تخیلی

اگر چند داستان خوانده باشید احتمالاً می‌توانید به سا