Menu


چالش نوشتن: شش سبک نگارش مطلب و تنظیم مقالات (۲)


اهداف و انتظارات آموزشی متمم در این درس
کد درس: ۳۱۳۳۸
پیش‌نیاز مطالعه این درس:

از دوستان عزیز متممی انتظار می‌رود پس از مطالعه‌ی این درس:

  • بتوانند سبک نگارش غالبِ (Dominant Style) یا سبک ترجیحی (Preferred Style) خودشان را تشخیص دهند.
  • بتوانند بر این اساس، شیوه نگارش مقاله و مطالب توسط دیگران را طبقه بندی و تحلیل کنند.
  • بتوانند نوشته‌ها و نویسندگانی را بیابند که مطالعه‌ی کارهای آنها، سایر ابعاد مهارت نگارشی آنها را نیز تقویت کند.
آشنایی با سبکهای نگارش

در بخش اول این درس به شش سبک مختلف نگارش اشاره کردیم و توضیح دادیم که همه‌ی ما با همه‌ی سبک‌های نگارش راحت نیستیم. یا به عبارت دیگر، توانمندی هر یک از ما در برخی از سبک‌های نگارش بیشتر و بهتر از سایر سبک‌هاست.

به همین علت هر نویسنده‌‌ای معمولاً یک یا دو یا سه سبک غالب دارد و تنها نویسندگان یا سخن‌وران قدرتمند هستند که می‌توانند بسته به نیاز خود، از هر شش سبک استفاده کنند.

بخش اول درس به سه سبک توصیفی (تشریح) و مقایسه و تداعی اختصاص یافت.

در این بخش از درس، سه سبک دیگر را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

انواع سبکهای نگارش

نمایش کامل این مطلب برای کسانی انجام می‌شود که هر دو شرط زیر در مورد آن‌ها صدق کند:

     برخی از دوستان متممی که به این درس علاقه مندند:    مجتبی بابائی ، داود شاکری ، حسن پیوسته گر ، پویان کاظ ، حسام

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری چالش نوشتن به شما پیشنهاد می‌کند:

سری مطالب حوزه چالش نوشتن